WIE DATE JIJ?

INLOGGEN

Nickname:
Password:

Wie Date Jij? | Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring wiedatejij.nl Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Bijlage Privacyverklaring

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.        Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.        Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.        Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.        Dag: kalenderdag;

5.        Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.        Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.        Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.        Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.        Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.        Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.        Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

12.        Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Young Brains BV

Alblasserdamstraat 10-162

3076 JZ Rotterdam

KvK-nummer: 74925938

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

-        de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

-        de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

-        een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.        Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.        Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.        Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1.        Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.        Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.        Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst

1.        De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.        Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.        Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.        De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.        De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.        het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b.        de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.        de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.        de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e.        de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f.        indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.        In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1.        De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.        De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.        als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.        als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c.        bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3.        De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.        De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5.        Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.        Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.        Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.        De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.        De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.        Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2.        Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.        De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.        Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.        De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6.        Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7.        De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a.        de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b.        de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8.        De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a.        hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b.        hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c.        de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9.        Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.        Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.        De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.        De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.        Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.        Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2.        Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.        Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a.        de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.        de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4.        Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

5.        Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6.        Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

7.        Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8.        Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9.        Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10.        Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11.        Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12.        Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13.        Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

14.        De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a.        de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.        de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

1.        Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.        In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.        Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.        Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.        De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.        De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.        Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.        Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 13 - Levering en uitvoering

1.        De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.        Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3.        Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.        Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.        Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1.        De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.        De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.        De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

-        te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

-        tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

-        altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4.        Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.        In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6.        Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.        Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8.        Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

1.        Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.        Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.        De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.        Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1.        De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.        Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3.        Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.        Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

1.        Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Op wiedatejij.NL (“de Website”) kunt u een profiel van uzelf publiceren en met andere mensen in contact komen. Bij het gebruik van de Website gelden onderstaande voorwaarden. Door registratie of ander gebruik van de Website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Leest u ook onze privacyverklaring, waarin wij uitleggen welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en wat wij daarmee doen.


Artikel 18.a Registratievoorwaarden

Om alle functionaliteit van de Website te kunnen gebruiken, dient u zich te registreren met een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord. U dient bij registratie ten minste achttien jaar oud te zijn.

Bij registratie dient u de gevraagde gegevens naar waarheid in te vullen. Natuurlijk mag u wel een pseudoniem gebruiken, maar uw gebruikersnaam mag niet onfatsoenlijk, misleidend of onwettig zijn. Deze gegevens dienen binnen zeven dagen ingevuld te zijn.

U mag slechts één profiel aanmaken dat voor uzelf bestemd dient te zijn. U mag geen profielen voor anderen aanmaken of gebruiken, of meerdere profielen voor uzelf. Bij constatering van overtreding van deze regel worden alle betreffende profielen opgeheven.

Uw wachtwoord dient u strikt vertrouwelijk te behandelen. Wij mogen er vanuit gaan dat al hetgeen na inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord gebeurt, onder uw verantwoordelijkheid en toezicht gebeurt. Indien u vermoedt dat uw wachtwoord bij anderen bekend is, dient u ons hierover te informeren zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Artikel 18.b Publicatie van informatie

Op de website kunt u op uw profiel informatie over uzelf publiceren, zoals teksten en foto’s, en berichten versturen naar anderen.

U bepaalt zelf welke informatie u plaatst, maar deze mag niet in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden of de Nederlandse wet. In het bijzonder is het verboden om informatie te plaatsen die smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiende informatie bevat,commerciële dienstverlening aanbiedt of daartoe uitnodigt,

inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, of onrechtmatig handelen jegens rechthebbenden, bijvoorbeeld door het aanbieden, opslaan of verspreiden van hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie naar materialen die inbreuk maakt op hun rechten,

een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens of foto’s van derden,

overlast of storingen veroorzaakt bij andere gebruikers van de Website of andere internetgebruikers,

kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

Uw profiel en andere publiek zichtbare informatie mag geen contactgegevens bevatten, zoals een e-mail- of msn-adres, telefoonnummer, Skype-adres, handelsnaam, merknaam, of een verwijzing naar een andere bron (zoals een hyperlink naar een website of de naam van een Facebook-, Hyves- of ander profiel) waar deze te vinden is.

Foto’s dienen alleen uzelf te tonen en geen andere personen of zaken (tenzij onherkenbaar gemaakt). Foto’s dienen door uzelf gemaakt te zijn of met toestemming van de fotograaf te worden geplaatst.

Wij mogen de door u geplaatste informatie gebruiken voor de dienstverlening op de Website, in alle vormen die wij nu of in de toekomst realiseren. Wij mogen geanonimiseerde informatie gebruiken in reclame voor de Website.

Artikel 18.c Privéberichten

Via de Website kunt u privéberichten sturen aan andere gebruikers, en privéberichten ontvangen van andere gebruikers.

Wij hebben geen controle of invloed op de inhoud van privéberichten. Wij adviseren u dringend gepaste zorg te betrachten wanneer u reageert op een privébericht van een ander. Dit in het bijzonder wanneer u om persoonlijke gegevens of foto’s van uzelf wordt gevraagd.

De Website is bedoeld als dienst om vrijblijvend te communiceren met anderen. Wij kunnen niet garanderen dat personen met wie u contact legt, daadwerkelijk zijn wie zij pretenderen te zijn of dat zij bereid zijn tot een ontmoeting buiten de Website om. Mensen zijn vrij om pseudoniemen te gebruiken en ingevulde informatie zoals woonplaats of voorkeuren kan onjuist zijn zonder dat wij daar controle op kunnen uitoefenen. Wij kunnen personen inschakelen om contacten via de Website aan te gaan om zo de gebruiksbeleving te verhogen. Het staat u natuurlijk vrij een correspondentie met een ander op elk moment te beëindigen.

Wij zullen geen kennis nemen van middels de Website verzonden of opgeslagen privéberichten, tenzij dat expliciet met u afgesproken is, er een concreet vermoeden van misbruik van de Website of schending van deze gebruiksvoorwaarden is, de kennisneming noodzakelijk is voor een goede werking van de Webapplicatie of wij daar wettelijk of krachtens bevoegd gegeven bevel toe verplicht is. In zulke gevallen zullen we ons zich inspannen de kennisneming tot een minimum te beperken en geheimhouding betrachten omtrent hetgeen waarvan kennis genomen is.

Artikel 18.d Toezicht en overtredingen

Indien wij een vermoedelijke schending, misbruik of overlast bij uw gebruik van de Website constateren, zijn wij gerechtigd om alle redelijke maatregelen te nemen om dit te beëindigen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg daarvan, ook niet als het vermoeden onjuist bleek. Wij zullen u indien mogelijk informeren over deze maatregelen. U vrijwaart ons van alle aanspraken van derden betreffende door u geplaatste informatie.

Wij controleren niet vooraf de inhoud van publicaties op de Website, en kunnen dus geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of misleidende inhoud. Wel zullen wij op basis van klachten in actie komen en zo nodig maatregelen nemen.

Artikel 18.e Betalingsvoorwaarden

Voor het versturen van privéberichten en andere functionaliteiten kan een betaling worden gevraagd. Betalingen worden via credits verricht, die via uw account kunnen worden aangekocht via de door ons beschikbaar gestelde betaalmethoden. Een betaling is definitief en kan niet worden teruggedraaid.

Aangekochte credits kunnen niet worden ingewisseld voor geld of geannuleerd. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing omdat het hier een vorm van dienstverlening betreft die met uw instemming direct wordt geleverd.

De kosten voor aanschaf van credits moeten bij vooruitbetaling worden voldaan. Totdat uw betaling is ontvangen, zal uw aanvraag niet worden goedgekeurd.

Wij mogen de bedragen op elk moment aanpassen. Prijswijzigingen worden u via een privébericht of via mededeling op de Website gemeld. De wijzigingen gelden alleen voor credits aangeschaft na deze melding.

Credits zijn één jaar na aanschaf geldig en kunnen daarna door ons ongeldig worden verklaard. Bij beëindiging van uw account (ongeacht reden) vervallen per direct alle nog niet gebruikte credits.

Artikel 18.f Premiumdiensten

Bepaalde onderdelen van de Website zijn alleen tegen betaling beschikbaar. De kosten en de aanvullende voorwaarden van deze onderdelen worden apart bekendgemaakt bij het aanvraagscherm hiervoor.

Bepalingen in deze aanvullende voorwaarden gaan boven de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden voor zolang als de aanvullende voorwaarden voor u gelden.

Artikel 18.g Beschikbaarheid van de Website

Wij doen ons best om ononderbroken beschikbaarheid van de Website en achterliggende systemen en netwerken te realiseren. Evenzo doen wij ons best om de Website up-to-date, correct functionerend en veilig te houden. Wij kunnen echter geen harde garanties hierover doen.

Wij mogen de Website van tijd tot tijd aanpassen naar eigen inzicht. Waar het substantiële aanpassingen betreft, zullen wij zo veel mogelijk u tijdig informeren.

Artikel 18.h Duur van de overeenkomst

U kunt van de Website gebruik maken voor zolang als u zich aan de voorwaarden houdt. U kunt de overeenkomst op elk moment opzeggen door uw account op te heffen via het controlepaneel.

Wij mogen uw account opheffen bij geconstateerde schending van de gebruiksvoorwaarden of misbruik van de Website. Indien redelijkerwijs haalbaar zullen wij u eerst een waarschuwing geven. Tevens mogen wij uw account opheffen als u minstens zes maanden niet ingelogd hebt op uw account.

Na beeindiging van deze overeenkomst, ongeacht de reden, zijn wij gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen informatie te wissen of ontoegankelijk te maken en uw account op te heffen. U verliest dan tevens alle credits die nog niet besteed zijn.


Artikel 18.i Wijzigingen van de overeenkomst

Wij mogen deze voorwaarden op ieder moment wijzigen, mits wij de wijzigingen minstens vier weken voor geplande inwerkingtreding aan u mededelen.

Indien u een wijziging niet wenst te accepteren, kunt u de Website niet langer gebruiken na deze periode. Het gebruik van de Website na afloop van deze periode zal worden opgevat als instemming met de wijzigingen.

Artikel 18.j Overige bepalingen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin wij gevestigd zijn.

Indien een bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

De door ons ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, administratie en gedane financiële transacties gelden als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door u.

Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook communicatie per e-mail of fax, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Partijen mogen hun rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst slechts overdragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve bij overdracht van de gehele onderneming of het betrokken onderdeel daarvan. Wij mogen onze rechten en verplichtingen echter zonder nadere toestemming overdragen aan een derde die de Website van ons overneemt.


Privacyverklaring wiedatejij.nl

Op wiedatejij.nl (“de Website”) kunt u een profiel van uzelf publiceren en met andere mensen in contact komen. Op deze Website verzamelen wij bepaalde persoonlijke informatie. In deze privacyverklaring leggen wij uit om welke informatie het gaat en wat wij daarmee doen.

Algemene verwerking

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om de diensten op de Website te leveren.

Door u ingevulde profielgegevens en publieke berichten worden zichtbaar voor andere gebruikers maar ook voor internetzoekmachines. Wij hebben geen controle of invloed op wat zij met deze gegevens doen. Wij adviseren u terughoudend te zijn met het publiceren van persoonlijke informatie die tot u te herleiden is.

Wanneer u een betaalde dienst afneemt, worden de opgegeven persoonsgegevens aan onze partner verstrekt die de betaling voor ons verricht.

In geval van misbruik kunnen wij identificerende gegevens verstrekken aan de autoriteiten of andere wettelijk bevoegde partijen. Indien haalbaar zullen wij u daar tijdig over informeren.

Bezoek- en contactgegevens

Wij houden algemene bezoekgegevens bij voor Website. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en gegevens over uw webbrowser worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief aan om u regelmatig te informeren over relevante zaken. U wordt alleen met expliciete instemming geabonneerd op deze nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een mogelijkheid tot afmelding.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie.

Alle opgeslagen persoonsgegevens worden technisch en administratief beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik. In het bijzonder worden wachtwoorden versleuteld opgeslagen. Wij hebben geen toegang tot wachtwoorden.


Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies onder meer om het gebruik van onze website in kaart te brengen. Deze informatie wordt in geaggregeerde vorm gebruikt om de website te optimaliseren en om onze adverteerders te informeren. Derden krijgen geen toegang tot bezoekgedrag van individuele bezoekers, en ook wijzelf zullen deze informatie niet gebruiken.

Als u deze cookies blokkeert, is het niet mogelijk de Website te gebruiken aangezien u dan niet kunt inloggen. Wel kunt u na elke sessie op de Website de cookies wissen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het wettelijk recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Dit kunt u doen via Mijn profiel dan wel Instellingen

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan Young Brains BV, Alblasserdamstraat 10-162 3076 JZ Rotterdam